Uvjeti korištenja web domene www.putpremasebi.hr i njenih podstranica

UVJETI KORIŠTENJA

Internetska stranica www.putpremasebi.hr je u vlasništvu obrta Put prema sebi, obrt za trgovinu i usluge, koji omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.putpremasebi.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja (dalje u tekstu: Uvjeti). Korištenjem Online Shopa Put prema sebi i svih pridruženih stranica i servisa koji pripadaju domeni www.putpremasebi.hr (dalje u tekstu: Online Shop Put prema sebi) smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju.
U slučaju pristupa i/ili korištenja domene www.putpremasebi.hr i svih povezanih poddomena te pripadajućeg sadržaja (primjerice: fotografije, tekst, grafike, ilustracije i podaci), aplikacija, softvera i usluga koje se omogućavaju putem Online Shopa Put prema sebi bez obzira na način korištenja, korisnik izričito pristaje bez ikakvih ograničenja ili rezervi na korištenje i uporabu Online Shopa Put prema sebi u skladu s ovim Uvjetima, a reguliranje svih pravnih odnosa koji proizlaze ili mogu proizaći iz korištenja/uporabe Online Shopa Put prema sebi vrši se u skladu s ovim Uvjetima. Korisnici su dužni redovito provjeravati Uvjete te se smatra da su korisnici korištenjem Online Shopa Put prema sebi ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim Uvjetima korištenja te da su ih razumjeli i prihvatili u cijelosti. Korisnici sami snose odgovornost za posljedice nepostupanja u skladu s ovom odredbom Uvjeta.
Put prema sebi, obrt za usluge i trgovinu, pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Put prema sebi, obrt za usluge i trgovinu, pridržava pravo ukidanja te promjene (ponude) sadržaja kao i svih servisa i podstranica koje su sastavni dio Online Shopa Put prema sebi, bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internetskim stranicama. Put prema sebi, obrt za usluge i trgovinu pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Online Shopa Put prema sebi u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili u potpunosti ograničiti pristup Online Shop Put prema sebi te pružanje određenih usluga u slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta.
Put prema sebi, obrt za usluge i trgovinu nije odgovorna za bilo koji oblik štete koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje Online Shopa Put prema sebi, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Online Shopa Put prema sebi. Korištenjem sadržaja Web Shopa Put prema sebi korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju iz takvog korištenja.

SADRŽAJ, USLUGE I APLIKACIJE

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na stranicama Online Shop Put prema sebi, uključujući objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, dokumente, podatke i informacije, ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima.
Posebno je zabranjeno kopirati, mijenjati, objavljivati, prenositi, prodavati, prikazivati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj i vizualni identitet Online Shopa Put prema sebi, osim kada je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima ili je rezultat prethodnog odobrenja Put prema sebi, obrt za usluge i trgovinu. Usluge Online Shopa Put prema sebi zabranjeno je koristiti u komercijalne svrhe na bilo koji način, te koristiti na način koji je protivan ovim Uvjetima. Pohrana ili kopiranje sadržaja za bilo koju svrhu i na bilo koji način i korištenje je zabranjeno.
U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (tekst, fotografije itd.) Online Shopa Put prema sebi, Put prema sebi, obrt za usluge i trgovinu pridržava pravo potraživati naknadu štete i pokrenuti građanski i kazneni postupak protiv pravne ili fizičke osobe koja na opisani način koristi sadržaje Online Shop Put prema sebi.
Korištenje usluga Online Shopa Put prema sebi odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Online Shopa Put prema sebi od strane djece dozvoljena je samo uz nadzor roditelja i/ili skrbnika, jer u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Put prema sebi, obrt za usluge i trgovinu ne odgovara za moguće posljedice takvog korištenja.

KORIŠTENJE STRANICA www.putpremasebi.hr I NJOJ PRIDRUŽENIH STRANICA

Korisnik potvrđuje i jamči da će ove stranice koristiti u skladu s ovim Uvjetima i svim primjenjivim zakonima i pravilima, uključujući, bez ograničenja, sve one koje se odnose na internet, email (poruke elektroničke pošte), podatke i privatnost.
Korisnik stranica potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način u skladu s ovim Uvjetima, u protivnom takvo korištenje smatra se nedopuštenim, u kojem slučaju je Put prema sebi, obrt za usluge i trgovinu ovlašten potraživati naknadu štete od korisnika te mu u cijelosti ili djelomično ograničiti pružanje usluge.

REGISTRACIJA I KREIRANJE KORISNIČKOG RAČUNA

Registracija ili korisnički račun kreiraju se za jednu fizičku ili pravnu osobu. Registracijom za usluge Online Shopa Putu prema sebi, korisnik dobiva podatke o korisničkom računu (korisničko ime i lozinku). Registracija u Online Shop Put prema sebi nije obavezna, niti Kupci koji otvore Korisnički račun imaju dodatne pogodnosti kupovanja spram onih Kupaca koji nemaju otvoren Korisnički račun. Korisnički račun ima svrhu vođenja evidencije željenih artikala i vlastitih osobnih podataka koji se potom jednostavnije i brže unose u samu narudžbu. Otvaranje Korisničkog računa dozvoljeno je punoljetnim i maloljetnim osobama, dok radnje naručivanja i kupovine mogu obaviti isključivo punoljetne i potpuno poslovno sposobne osobe. Isto tako, umjesto maloljetnih osoba, kupovinu mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Postupanje suprotno ovom uvjetu izuzima Put prema sebi, obrt za usluge i trgovinu od bilo kakve pravne odgovornosti. Korisnički račun nije prenosiv na druge osobe. Korisničkim računom pravnih osoba može se koristiti samo odgovorna osoba navedena kao takva pri registraciji.
Izričito je zabranjeno: korištenje ili uporaba tuđih podataka te lažno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe; priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama; uporabiti tuđe podatke za registraciju; na bilo koji način, korištenje Online Shopa Put prema sebi za slanje, odnosno poticanje širenja neželjenih elektroničkih priopćenja (tzv. spam poruka).
Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, korisnici Online Shopa Put prema sebi dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke, te ažurirati iste ukoliko dođe do njihove promjene. Za kršenje odrebi Uvjeta iz ovog poglavlja, Put prema sebi, obrt za usluge i trgovinu zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, uskratiti registraciju ili ugasiti korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. Nakon uspješno obavljene registracije na e-mail korisnika biti će dostavljene upute za potvrdu registracije i emaila. Korisnik je dužan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.
Ukoliko korisnik koristi Online Shop Put prema sebi kao neregistrirani korisnik, obvezuje se da su svi podaci za sklapanje Ugovora o kupovini istiniti te prihvaća sve prije navedene uvjete.

Ovi Uvjeti su objavljeni 10. prosinca 2017. godine na www.putpremasebi.hr